Sprzedam mieszkanie Pruszków

225 060 złCena za m2 : 5234 zł

Powierzchnia: 43 m2

Mieszkanie - 2 pokoje Pruszków Ogłoszenie nr 89806 zdjęcie # 1
Mieszkanie - 2 pokoje Pruszków Ogłoszenie nr 89806 zdjęcie # 2
Mieszkanie - 2 pokoje Pruszków Ogłoszenie nr 89806 zdjęcie # 3
Ogłoszenie nr: 89806
Dodano: Ponad 14 dni temu
Kategoria: Mieszkanie
Powierzchnia
43
Pokoje
2
Pietro
parter
Łazienki
1
Garaż
1

Informacje Podstawowe

 • Rodzaj oferty: na sprzedaż
 • Miejscowość: Pruszków
 • Województwo: Mazowieckie
 • Powiat: pruszkowski
 • Gmina: Pruszków
 • Ulica: Ołówkowa 1 A
 • Ostatnia aktualizacja: Ponad 30 dni temu
 • liczba łazienek: 1
 • liczba pokoi: 2
 • materiał: beton kom. ytoong
 • rodzaj ogrzewania: CO miejskie
 • parkowanie: miejsce parkingowe w garażu wielostanowiskowym
 • okna: plastikowe
 • stan: do zamieszkania
 • umeblowanie: pełne
 • okolica: mieszkaniowa
 • piętro: parter
 • liczba pięter w budynku: 4
 • rodzaj budynku: blok

Informacje Dodatkowe

 • domofon
 • balkon

Opis

Syndyk masy upadłości Pauli Ciechulskiej zamieszkałej w Pruszkowie, sygn. akt X GUp 631/16, zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego o numerze 25, położonego przy ul. Ołówkowej 1A w Pruszkowie, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 43,96 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00114012/6 (dalej „Lokal”) wraz z wyposażeniem znajdującym się w Lokalu. Z prawem własności Lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 4396/1427346 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz w takich samych częściach prawo współwłasności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców. Budynek położony przy ul. Ołówkowej 1A w Pruszkowie posadowiony jest na działce ewidencyjnej o numerze 25 (7.230 m²) z obrębu 19, stanowiącej część nieruchomości o powierzchni 11.293 m², której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej o numerze WA1P/00092712/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Każdoczesny właściciel Lokalu ma prawo do wyłącznego korzystania z ogródka o pow. 27,20 m² przylegającego do Lokalu oraz miejsca postojowego o numerze A14 znajdującego się w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym), położonym w obrębie budynku przy ul. Ołówkowej 1A w Pruszkowie, z prawem pobierania z tego tytułu pożytków. Przedmiot sprzedaży opisany szczegółowo powyżej zwany jest dalej „Nieruchomością”.
Operaty szacunkowe dotyczące wyceny Nieruchomości oraz jej wyposażenia, a także informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55). Z operatami szacunkowymi można zapoznać się również w aktach postępowania o sygnaturze X GUp 631/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej
Cena wywoławcza: 225.060,00 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) złotych.
Zainteresowani winni składać pisemne oferty w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert musi być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 631/16” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osoby działające w jego imieniu i zawierać:
1. oznaczenie przedmiotu przetargu;
2. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP lub PESEL oferenta oraz numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem;
3. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;
4. w przypadku przedsiębiorców - aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów oferenta na nabycie Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu;
7. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, opłat i podatków związanych z nabyciem Nieruchomości oraz zawarciem umowy sprzedaży;
8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanej Nieruchomości, a także z jej opisem i oszacowaniem, i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
9. oświadczenie oferenta, że w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty, złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
10. dowód wpłaty wadium.
Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych na rachunek bankowy masy upadłości:
Bank Zachodni WBK S.A.
21 1090 1753 0000 0001 3415 5759
Paula Ciechulska w upadłości
ul. Ołówkowa 1A lok. 25
05-800 Pruszków
W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM”.
Wyżej wymieniony rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2017 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.
Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny).
Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej , w zakładce licytacje.