Sprzedam mieszkanie Bielsko-Biała

158 568 złCena za m2 : 2992 zł

Powierzchnia: 53 m2

Ogłoszenie nr: 80092
Dodano: Ponad 14 dni temu
Kategoria: Mieszkanie
Powierzchnia
53
Pokoje
3
Pietro
7
Łazienki
1

Informacje Podstawowe

 • Rodzaj oferty: na sprzedaż
 • Miejscowość: Bielsko-Biała
 • Województwo: Śląskie
 • Powiat: Bielsko-Biała
 • Gmina: Bielsko-Biała
 • Ulica: Kierowa
 • Ostatnia aktualizacja: Ponad 30 dni temu
 • rok budowy: 2004
 • liczba łazienek: 1
 • liczba pokoi: 3
 • materiał: wielka płyta
 • rodzaj ogrzewania: CO miejskie
 • parkowanie: na drodze dojazdowej
 • okna: plastikowe
 • stan: do zamieszkania
 • umeblowanie: brak
 • okolica: centrum miasta
 • piętro: 7
 • liczba pięter w budynku: 11
 • rodzaj budynku: blok

Informacje Dodatkowe

 • winda

Opis

Syndyk masy upadłości Ireny Wojciechowskiej ogłasza I przetarg

1. przedmiot przetargu stanowi własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Kierowej 10/72, o powierzchni użytkowej 53,47 m? , objętego KW nr BB1B/00102786/5.
2. warunki przetargu dla nieruchomości określonej w punkcie nr 1:
? sprzedaż w/w nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. za cenę brutto nie niższą niż 158 568,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych).
? oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości lokalowej należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją ?Oferta przetargowa I. Wojciechowska ? nieruchomość - Sygn. akt VI GUp 135/16 *** i dopiskiem ?NIE OTWIERAĆ !? na adres: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, w terminie do dnia 07 grudnia 2016 r.
? do oferty należy dołączyć:
? pełne dane oferenta
? oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza
? oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym oferowanej nieruchomości
? w stosunku do osób prawnych i spółek cywilnych wymaga się odpowiednio aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innych dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających ofertę do reprezentacji
? dowód wpłaty wadium
? składający ofertę nabycia winien uiścić wadium w wysokości 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy ING BŚ S.A. nr 45 1050 1070 1000 0090 6848 0608 do dnia złożenia oferty. Wadium będzie uznane za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto w żądanym terminie tj. do dnia 07 grudnia 2016 r.
? Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 ? sala nr 57
? Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia oferty dokonuje Sędzia-Komisarz.
? Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana cena. W przypadku dwu lub więcej identycznych ofert zostanie przeprowadzona przez syndyka na tym samym posiedzeniu sądowym, dodatkowa licytacja. Oferent nieobecny na posiedzeniu zostanie pominięty w tej licytacji. Postąpienie w ustnej licytacji wynosi minimum 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych). Złożona w toku licytacji ustna oferta jest wiążąca do chwili złożenia przez innego uczestnika oferty wyższej. Licytacja ustna jest zakończona po trzecim bezskutecznym wezwaniu do złożenia postąpienia.
? Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa wyżej.
? Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-Komisarza.
? Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi oferent.
? Oferta, która nie została zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza, przestaje wiązać oferenta.
? Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza.
? Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
? Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek ponosi nabywca.
? Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 691 600 333.