Do wynajęcia lokal komercyjny Łódź

1 950 złCena za m2 : 16 zł

Powierzchnia: 122 m2

Nieruchomość Komercyjna - usługowo-handlowe Łódź Ogłoszenie nr 84715 zdjęcie # 1
Ogłoszenie nr: 84715
Dodano: Ponad 14 dni temu
Kategoria: Nieruchomość Komercyjna - usługowo-handlowe
Powierzchnia
122

Informacje Podstawowe

  • Rodzaj oferty: do wynajęcia
  • Miejscowość: Łódź
  • Województwo: Łódzkie
  • Powiat: Łódź
  • Gmina: Łódź
  • Ulica: Narutowicza 130
  • Ostatnia aktualizacja: Ponad 30 dni temu
  • Min. wynajem w mies.: 1
  • Dostępne od: 01-04-2017

Opis

1. Opis nieruchomości będącej przedmiotem najmu:
Lokal użytkowy - niemieszkalny zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku w tzw. ?łącznika?. Lokal użytkowy zajmuje powierzchnię użytkową 121,72 m2 stanowiącą powierzchnię pomieszczeń użytkowych w piwnicy (Radio Łódź S.A. nie przewiduje podziału przedmiotu oferty).
Dostęp do pomieszczeń jest dwustronny, z klatki schodowej budynku z tzw. ?łącznika? oraz od ul. H. Debicha.

2. Charakterystyka techniczna budynku, w którym usytuowane są pomieszczenia na wynajem ?
? niemieszkalny zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku ?łącznika? zajmujący powierzchnię,
? użytkową 121,72 m2 stanowiącą powierzchnię pomieszczeń użytkowych w piwnicy,
? rodzaj materiału ścian ? mur,
? konstrukcja nośna ? ognioodporna,
? instalacje ? elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

3. Umowa z wyłonionym najemcą, zostanie zawarta na czas oznaczony, na okres 5 lat, tj. od dnia *** r. do dnia
*** r.

4. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą w niniejszym postępowaniu stanowi miesięczny czynsz najmu netto w wysokości:1.950,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), w którym jest zawarta opłata za ogrzewanie (energię cieplną), dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Do miesięcznego czynszu najmu netto będzie doliczany podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami (aktualna stawka wynosi 23 %). Poza miesięcznym czynszem najmu, najemca będzie regulował wynajmującemu miesięczne koszty zużytej przez najemcę energii elektrycznej na podstawie comiesięcznych odczytów stanów podliczników.

Miesięczny czynsz najmu będzie waloryzowany po upływie każdego roku najmu o wskaźnik inflacji. Waloryzacja będzie dokonywana raz w roku, w miesiącu marcu, począwszy od marca 2018 r. Jako wskaźnik strony przyjmują średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w terminie do końca stycznia w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Warunkiem przystąpienia do postępowania, o którym mowa wyżej, jest złożenie formularza ofertowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierającego ofertę miesięcznego czynszu najmu pomieszczeń (wysokość kwoty netto czynszu musi być wpisana cyfrą oraz słownie) wraz z niżej podanymi dokumentami (załączone dokumenty należy wyszczególnić w pkt 7 formularza ofertowego):
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b) pisemne oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i o braku zaległości w podatkach
c) pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.) i, że nie wnosi zastrzeżeń.
d) pełnomocnictwo dla osoby, która złożyła podpis w ofercie, gdy z dokumentu rejestrowego np. odpisu KRS lub innego dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika umocowanie do działania w imieniu oferenta,
e) dowód wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).

6. Złożenie oferty.
Pisemna oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie, na której należy wpisać nazwę i adres oferenta i wynajmującego oraz napis:
Oferta na wynajem pomieszczeń Spółki ?Radio Łódź? S.A. o powierzchni 121,72 m2 (podpiwniczenie budynku ?łącznika?) mieszczących się w Łodzi przy ul. Narutowicza 130?
? nie otwierać do dnia *** r. do godziny 12.30?.

Adres:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi ?Radio Łódź? Spółka Akcyjna, ul. Narutowicza 130,
90-146 Łódź;

zakładka BIP.