Polityka prywatności oraz plików cookies.

 • 1. Dane osobowe

  Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

  1. Co to są dane osobowe?

  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

  2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

  Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci w związku z korzystaniem z naszych usług.

  3. Co to znaczy przetwarzanie danych?

  Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

  Administratorem Twoich danych jest Lucjan Brzyski prowadzący działalność gospodarczą: Soft-System Lucjan Brzyski, z siedzibą w Niemczu przy ul. Smukalskiej 37, NIP 5540386454, telefon 880444561

  5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako "RODO") Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

  • swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, która wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem,
  • jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Wyrażasz ją zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym przez nas internetowym formularzu. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.

  Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie.

  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

  Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji z Właścicielem Portalu oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  6. Komu przekazujemy Twoje dane?

  Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W naszym konkretnym przypadku są to inne portale ogłoszeń nieruchomości, do których przesyłane jest zamieszczone przez Ciebie ogłoszenie jeżeli wykupiona przez Ciebie usługa dotyczy również publikacji w innych portalach nieruchomości.

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub stale z nami współpracującym, np. biuro rachunkowe czy instytucja finansowa DotPay S.A. realizująca obsługę płatności online w naszym imieniu.

  Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala.

  Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. Tekst RODO jest odstępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

  7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem mogąe być przepisy dotyczące rachunkowości.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

  Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług zamieszczając ogłoszenie w naszym Portalu to Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia publikacji ogłoszenia. W każdej chwili możesz usunąć swoje ogłoszenie a w momencie usunięcia ostatniego ogłoszenia możesz usunąć swoje konto. Jeżeli korzystałeś z usługi publikacji ogłoszenia na wielu portalach to usunięcie konta możliwe będzie następnego dnia po wygaśnięciu publikacji Twojego ogłoszenia. Jest to spowodowane koniecznością przesłania przez nas żądania usunięcia ogłoszenia do wszystkich portali w których ogłoszenie było pierwotnie zamieszczone.

  Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

  8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

  Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

  Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

  Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

  W oparciu o cechy Twojego ogłoszenia są podejmowane kroki w celu kojarzenia ogłoszeń sprzedaży z odpowiednimi ofertami kupna. Działania te mają charakter zautomatyzowany, co znaczy odbywają się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy natomiast żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

  10. Jak chronimy Twoje dane?

  Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa TLS, w najnowszej obecnie wersji 1.2. Jego symbolem graficznym może być zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki szyfrowaniu strony przed jej przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stroną, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.

  11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

  Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności,. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie, powiadomień o skojarzeniu ogłoszeń kupna z ogłszeniami sprzedaży oraz ofert handlowych.

  Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Pliki cookies

  Czym są pliki cookies i do czego służą?

  1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: prawidłowego działania Portalu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu, dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika, zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika, marketingowych, statystycznych, analitycznych.

  2. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

  Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

  3. Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

  W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL. Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

  W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

  Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.

  Inne technologie

  Dla zapewnienia wygody użytkowania Portalu używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies. LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Użycie technologii wskazanej w ust. poprzedzającym ma na celu celu świadczenie usług na jak najwyższym poziomie, tj. optymalizację działania Portalu, dostosowywanie jego treści do preferencji Użytkownika oraz realizuje cele analityczne, statystyczne i marketingowe.

  Dane zawarte w logach systemowych

  Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 • Środki techniczne stosowane przez Administratora

  Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 • Inne

  Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

  W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: pp at bezposrednio.net.pl