I. DEFINICJE

1) W niniejszym regulaminie, zwanym w dalszej części "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 1. "Portal" – internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem: https://bezposrednio.net.pl;
 2. "Właściciel Portalu" – Lucjan Brzyski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Soft-System" Lucjan Brzyski z siedzibą: ul. Smukalska 37, 86-032 Niemcz, NIP 554-038-64-54;
 3. "Podmiot obsługujący Portal" – Lucjan Brzyski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Soft-System" Lucjan Brzyski z siedzibą: ul. Smukalska 37, 86-032 Niemcz, NIP 554-038-64-54;
 4. "Ogłoszenie" – ogłoszenie o sprzedaży lub wynajęciu nieruchomości, zamieszczone w Portalu;
 5. "Użytkownik Anonimowy" – osoba zainteresowana nabyciem bądź wynajęciem nieruchomości o określonych parametrach, której Ogłoszenie zamieszczone zostało w Portalu przez Ogłoszeniodawcę; jest to osoba korzystająca z jednej z trzech możliwych opcji zapoznawania się z Ogłoszeniami zamieszczanymi przez Ogłoszeniodawców;
 6. "Użytkownik" – osoba korzystająca z Portalu;
 7. "Użytkownik Zalogowany" – osoba, która założyła konto w Portalu i zostało nadane jej hasło zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 8. "Ogłoszeniodawca" – osoba, która zamieściła przynajmniej jedno Ogłoszenie w Portalu, będąca jednocześnie Użytkownikiem albo Użytkownikiem Zalogowanym;
 9. "Konto" – konto Użytkownika Zalogowanego w Portalu tworzone automatycznie przy dodaniu pierwszego Ogłoszenia przez Użytkownika w Portalu;
 10. "Konsument" – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego;
2) Postanowienia odsyłające zamieszczone w Regulaminie bez wskazania aktu prawnego lub innego regulaminu, cennika lub umowy, odsyłają do odpowiedniego postanowienia Regulaminu.
3) Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

II. POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE PODMIOTY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ LUB WYNAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI

1) Przedmiot oraz zawarcie umowy
 1. Właściciel Portalu nie bierze udziału, w jakikolwiek sposób, w transakcjach dokonywanych przez Ogłoszeniodawców z użytkownikami internetu, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenia zamieszczone w Portalu. Właściciel Portalu, nie jest w szczególności ani pośrednikiem między Ogłoszeniodawcą a użytkownikami internetu, który odpowiedzieli na Ogłoszenie, ani posłańcem przy przekazywaniu oświadczeń woli wskazanych podmiotów.
 2. Zamieszczenie każdego Ogłoszenia wymaga zawarcia przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zalogowanego odrębnej umowy z Właścicielem Portalu. Przy czym do każdej z tych umów, w zakresie w niej nieuregulowanym, stosuje się postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik chcący po raz pierwszy zawrzeć z Właścicielem Portalu umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia wypełnia formularze znajdujące się pod adresem DODAJ OGŁOSZENIE, podając jednocześnie swój e-mail oraz dane kontaktowe do Ogłoszenia. Użytkownik Portalu składa również oświadczenie w przedmiocie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz może zażądać rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wyrazić zgodę na wykonanie w pełni usługi zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zalogowany Użytkownik chcąc zawrzeć z Właścicielem Portalu kolejną umowę dotyczącą zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia loguje się na swoje Konto i z jego poziomu dodaje nowe Ogłoszenie. Możliwe jest zażądanie rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub wyrażenie zgody na wykonanie w pełni usługi zamieszczenia i prezentacji Ogłoszenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Do korzystania z Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (który jest niezbędny do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 6. Do prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.
 7. Zarówno Użytkownik zawierający po raz pierwszy umowę z Właścicielem Portalu, jak i Zalogowany Użytkownik w celu zawarcia umowy wypełniają formularze, o których mowa w pkt 3 i 4.
 8. Po wprowadzeniu do formularza wszystkich danych Użytkownik lub Użytkownik Zalogowany wybiera rodzaj Ogłoszenia, czas trwania umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu (o ile Właściciel Portalu daje taki wybór) oraz sposób płatności za zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia na stronach Portalu.
 9. Właściciel portalu umożliwia zamieszczenie ogłoszeń płatnych i bezpłatnych.
 10. Cykl publikacji ogłoszeń wynosi 365 dni - dla ogłoszeń PREMIUM lub STANDARD a dla pozostałych 30 dni.
 11. Użytkownik Zalogowany może przedłużyć publikację ogłoszenia o kolejny cykl poprzez kliknięcie na link otrzymany w mailu informującym o takiej możliwości lub po zalogowaniu.
 12. Ilość cykli o które można przedłużyć ogłoszenie jest nieograniczona.
 13. Użytkownik Zalogowany może zmodyfikować oraz wycofać swoje Ogłoszenie w dowolnej chwili.
 14. Użytkownik Zalogowany po usunięciu swojego ostatniego Ogłoszenia ma możliwość usunięcia swojego konta.
 15. Jeżeli Użytkownik Zalogowany korzystał z usługi publikacji swojego Ogłoszenia na wielu portalach to usunięcie konta możliwe będzie następnego dnia po wygaśnięciu publikacji Ogłoszenia, co spowodowane jest koniecznością przesłania przez Portal żądania usunięcia Ogłoszenia do wszystkich portali, w których Ogłoszenie było pierwotnie zamieszczone.
 16. Jeżeli Użytkownik Zalogowany po usunięciu ostatniego Ogłoszenia nie usunął swojego konta, wówczas konto takie jest automatycznie usuwane w ciągu 24 godzin.
 17. Właściciel Portalu poprzez udostępnienie formularzy, o których mowa w postanowieniach pkt 3 i 4 oraz podanie cen poszczególnych rodzajów Ogłoszenia, składa Użytkownikowi lub Użytkownikowi Zalogowanemu ofertę zawarcia umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w tej umowie.
 18. W związku z postanowieniem pkt. 17, z chwilą wysłania zakończenia wypełniania formularzy, o których mowa w postanowieniach pkt. 3 i 4, Użytkownik lub Użytkownik Zalogowany przyjmuje ofertę Właściciela Portalu, co skutkuje zawarciem umowy.
 19. Zakończenie wypełniania powyższych formularzy następuje z chwilą kliknięcia przycisku "Wybieram i Płacę", po wybraniu rodzaju Ogłoszenia.
 20. Ogłoszenie jest prezentowane w Portalu z chwilą jego aktywacji.
 21. Aktywacji Ogłoszenia dokonuje się w w momencie otrzymania przez Właściciela Portalu potwierdzenia o zaksięgowanej płatności z systemu DotPay;
 22. Z chwilą aktywacji pierwszego Ogłoszenia w Portalu przez Użytkownika w sposób zgodny z postanowieniem pkt 22, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyłane jest hasło do Konta.
 23. Od momentu otrzymania hasła Użytkownik Zalogowany może logować się do swojego Konta pod adresem: https://bezposrednio.net.pl/user_login.htm poprzez podanie swojego loginu i hasła.
 24. Użytkownik Zalogowany korzystając ze swojego Konta może edytować treść zamieszczonych już Ogłoszeń, dodawać nowe Ogłoszenia lub usuwać Ogłoszenia już zamieszczone.
 25. Usunięcie Ogłoszenia przez Użytkownika Zalogowanego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego ze skutkiem natychmiastowym umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu. Ogłoszenia usunięte są całkowicie i bezpowrotnie usuwane z Portalu i nie zostają przeniesione do archiwum.
 26. W przypadku usunięcia Ogłoszenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu, Użytkownikowi Zalogowanemu nie przysługuje zwrot ceny za okres przez jaki Ogłoszenie miało jeszcze być prezentowane w Portalu, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony Konsumenta.
 27. Poprzez Konto Użytkownik Zalogowany ma również możliwość przedłużenia okresu prezentacji swojego Ogłoszenia w Portalu.
 28. Właściciel Portalu poprzez zamieszczenie powyższej opcji w Koncie Użytkownika Zalogowanego oraz podanie ceny i okresu przedłużenia prezentacji Ogłoszenia w Portalu składa Użytkownikowi Zalogowanemu ofertę zmiany umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w Portalu.
 29. Przedłużenie okresu prezentacji Ogłoszenia w Portalu następuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Koncie, co stanowi przyjęcie, opisanej w ustępie powyższym, oferty Właściciela Portalu.
 30. W związku z zamówioną usługą Właściciel Portalu będzie wysyłał powiadomienia na adres e-mail podany przez Użytkownika. Powiadomienia będą wysyłane w czterech podstawowych przypadkach: a) w momencie aktywacji Ogłoszenia;
  b) w momencie dokonania płatności (co jest jednoznaczne z wysłaniem Ogłoszenia na portale);
  c) na dzień przed wygaśnięciem Ogłoszenia;
  d) w momencie wygaśnięcia Ogłoszenia;
2) Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli Ogłoszeniodawca jest Konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy o zawarcie konta w terminie 14 dni od jej zawarcia oraz od każdej umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Właściciela Portalu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Właściciela Portalu).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia nie przysługuje, jeżeli Właściciel Portalu w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Portalu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o zamieszczenie i prezentację Ogłoszenia po zgłoszeniu żądania o rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
3) Zasady dotyczące publikacji Ogłoszeń
 1. Ogłoszenie, które Ogłoszeniodawca zamierza zamieścić:
  a) musi dotyczyć oferty sprzedaży lub najmu nieruchomości;
  b) dołączone do Ogłoszenia zdjęcia albo film, muszą przedstawiać nieruchomość, której oferta dotyczy;
  c) nie może zawierać żadnych treści reklamowych niezwiązanych z nieruchomością będącą przedmiotem Ogłoszenia;
  d) nie może zawierać linków do innych stron www;
  e) nie może zawierać danych osobowych (w tym danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy) poza sekcją "Dane kontaktowe";
  f) nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
  g) nie może zawierać zdjęć naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  h) nie może zawierać zdjęć przedstawiających wizerunek osób trzecich bez zgody tych osób;
  i) nie może dotyczyć nieruchomości zlokalizowanej poza granicami RP;
 2. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków określonych w pkt 1, Właściciel Portalu może, bez wcześniejszego uprzedzenia Ogłoszeniodawcy, dokonać edycji wybranych wartości pól Ogłoszenia, usunąć wybrane zdjęcia, film, względnie usunąć całe Ogłoszenie. W zakresie stosowania postanowień niniejszego punktu w odniesieniu do Konsumenta zastrzega się, że prawo do edycji Ogłoszenia nie może obejmować elementów Ogłoszenia mających charakter informacji o jego przedmiocie.
 3. Ogłoszeniodawca zamieszczając Ogłoszenie w Portalu oświadcza, że dane zawarte w tym Ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeśli dane w nim zawarte nie będą zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania nieaktualnych Ogłoszeń.
 6. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za treść Ogłoszenia.
 7. Pierwszym dniem publikacji określonego rodzaju Ogłoszenia jest dzień jego aktywacji.
 8. O kolejności wyświetlania Ogłoszeń w ramach danej ich kategorii decyduje Właściciel Portalu.
 9. Właściciel Portalu nie gwarantuje, że zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu doprowadzi do znalezienia kontrahenta, a następnie zawarcia zamierzonej umowy przez Ogłoszeniodawcę.
 10. Ze względu na to, że Portal udostępnia jedynie miejsce na zamieszczenie Ogłoszeń i nie ma wpływu na ich treść, Właściciel Portalu nie uczestniczy w sporach pomiędzy Ogłoszeniodawcami, a ich kontrahentami, którzy odpowiedzieli na Ogłoszenia zamieszczone w Portalu, a także nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, jej prawdziwość, zupełność lub konkretność. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
 11. Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
 12. Zdjęcia nieruchomości zawierające znaki wodne innych serwisów lub adresy stron www będą usuwane przez moderatorów Portalu.
 13. Ogłoszenia nie związane ze sprzedażą czy wynajmem nieruchomości lub naruszające regulamin lub odsyłające do konkurencyjnych Internetowych serwisów ogłoszeń będą usuwane przez moderatorów Portalu.
 14. Wszelkie dane pochodzące od Ogłoszeniodawców są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
 15. Użytkownicy publikujący swoje Ogłoszenia w Portalu wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w Ogłoszeniu umożliwiających kontakt osób zainteresowanych. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
4) Publikacja Ogłoszenia w innych portalach nieruchomości
 1. Serwis bezposrednio.net.pl umożliwia jednoczesną publikację Ogłoszenia w wielu portalach nieruchomości. Szczegółowy cennik usługi dostępny jest na stronie: DODAJ OGŁOSZENIE.
 2. Ogłoszenia, o których mowa w punkcie 1 publikowane są przez okres 30 lub 60 dni, w zależności od wybranej opcji.
 3. W przypadku wyboru opcji publikacji Ogłoszenia na wielu portalach - usługa zostanie rozpoczęta w ciągu 1 godziny do momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
 4. Właściciel Portalu zastrzega możliwość publikacji Ogłoszenia tylko w serwisach, których regulamin nie wyklucza możliwości publikacji Ogłoszenia ze względu na lokalizację czy rodzaj nieruchomości.
 5. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w kategorii rynek wtórny.
 6. W trakcie trwania usługi Ogłoszeniodawca może samodzielnie dokonywać zmian w treści Ogłoszenia, oraz wymieniać załączone do Ogłoszenia zdjęcia.
 7. Ilość dokonywanych zmian, o których mowa w pkt. 6, jest nielimitowana.
 8. Dokonane zmiany w treści Ogłoszenia będą odzwierciedlone na portalach, do których Ogłoszenie zostało wcześniej przesłane w ciągu 24 godzi
5) Zasady dotyczące płatności
 1. W ramach korzystania z Portalu dopuszcza następujące formy rozliczeń:
  a) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
  b) przekaz pocztowy/rozliczenie przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay;
 2. Każdy Użytkownik, który dokona płatności może uzyskać fakturę, która potwierdzi zakup usługi. Warunkiem uzyskania faktury jest uzupełnienie danych poprzez formularz "Płatności", najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty.

III. POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄCE PODMIOTY ZAINTERESOWANE KUPNEM BĄDŹ WYNAJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI

 1. Właściciel Portalu świadczy usługi informatyczne w zakresie publikacji Ogłoszeń najmu bądź sprzedaży nieruchomości, zamieszczonych na Portalu przez Ogłoszeniodawców.
 2. Właściciel Portalu nie świadczy usług informatycznych w zakresie publikacji Ogłoszeń kupna nieruchomości.
 3. W ramach Portalu Użytkownik Anonimowy ma możliwość skorzystania z jednej z trzech opcji zapoznawania się z zamieszczonymi Ogłoszeniami, tj. opcji niewymagającej logowania, opcji "Wygeneruj kod" oraz opcji e-mail.
 4. Użytkownik Anonimowy posiada nieograniczony oraz bezpłatny dostęp do Portalu w zakresie przeglądania ofert nieruchomości zamieszczonych przez Ogłoszeniodawców, bez konieczności logowania, czy podawania jakichkolwiek danych.
 5. Użytkownik Anonimowy może jednakże uzyskać dostęp on-line do Portalu, korzystając z opcji "Wygeneruj kod". Po skorzystaniu z tej opcji Użytkownikowi Anonimowemu nadawany jest wygenerowany automatycznie kod. Wygenerowanie kodu jest jednoznaczne z utworzeniem indywidualnego konta Użytkownika Anonimowego w Portalu. Wygenerowany kod pozwala każdorazowo Użytkownikowi Anonimowemu na zalogowanie w Portalu na utworzone konto i określenie kryteriów, jakie winna spełniać poszukiwana przez niego nieruchomość.
 6. Właściciel Portalu będzie przez okres 30 dni od dnia wygenerowania kodu i utworzenia konta nieodpłatnie udostępniał na indywidualnym koncie utworzonym dla Użytkownika Anonimowego Ogłoszenia nieruchomości, zamieszczone na Portalu przez Ogłoszeniodawców.
 7. Po upływie okresu określnego w ust. 6, konto Użytkownika Anonimowego zostanie automatycznie usunięte. Użytkownik Anonimowy będzie miał możliwość jego odpłatnego przedłużenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Użytkownik Anonimowy może również przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 6 dokonać samodzielnego usunięcia utworzonego konta. Usunięcie konta następuje nieodpłatnie. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika Anonimowego przed upływem okresu, na jaki zostało ono utworzone, nie otrzymuje on zwrotu środków za niewykorzystany okres korzystania z usługi.
 9. Korzystając z utworzonego konta Użytkownik Anonimowy może dobrowolnie podać adres e-mail.
 10. Użytkownik Anonimowy będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail powiadomienia, gdy odpowiednie Ogłoszenie ukaże się w serwisie bezposrednio.net.pl.
 11. Usługa powiadomień o ofertach jest odpłatna. Warianty usługi wraz z cennikiem określone zostały na stronie Portalu.
 12. Użytkownik Anonimowy określa kryteria, jakie winna spełniać nieruchomość, której nabyciem bądź wynajęciem jest zainteresowany. Użytkownik Anonimowy może w dowolnym momencie modyfikować wcześniej określone kryteria, korzystając z opcji "Edytuj" znajdującej się w panelu po uprzednim zalogowaniu.
 13. Właściciel Portalu zajmuje się wyszukiwaniem Ogłoszeń nieruchomości spełniających kryteria podane przez Użytkownika Anonimowego.
 14. Użytkownik Anonimowy z chwilą utworzenia konta, o którym mowa w ustępach poprzedzających, upoważnia Właściciela Portalu oraz jakiekolwiek podmioty z nim związane i działające w jego imieniu do kontaktowania się z osobami oferującymi nieruchomości spełniające kryteria podane przez Użytkownika Anonimowego.
 15. Użytkownik Anonimowy nie powierza Właścicielowi Portalu jakichkolwiek danych osobowych.
 16. Właściciel Portalu nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika Anonimowego.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ BEZPŁATNYCH

 1. Ogłoszenie zamieszczone jako BEZPŁATNE zostanie opublikowane dopiero po uzyskaniu aprobaty treści ogłoszenia przez zespół Portalu.
 2. Po uzyskanie aprobaty, o której mowa w punkcie powyżej i rozpoczęciu publikacji wyłączona zostanie możliwość modyfikacji ogłoszenia przez Użytkownika Zalogowanego.
 3. Użytkownik Zalogowany ma możliwość usunięcia swojego ogłoszenia w dowolnej chwili.
 4. Cykl publikacji liczony jest od momentu uzyskania aprobaty i wynosi 14 dni.
 5. Po upływie cyklu publikacji ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte z zasobów portalu.

V. ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ PRZEZ DEWELOPERÓW

 1. Deweloperzy mogą zamieszczać swoje Ogłoszenia tylko poprzez utworzone wcześniej konto dla dewelopera.
 2. Ogłoszenia zamieszczane przez deweloperów w formularzu przeznaczonym dla osób prywatnych będą usuwane przez moderatorów Portalu.

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik, Użytkownik Zalogowany lub Użytkownik Anonimowy zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej info at bezposrednio.net.pl.
 2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, serwis uzgodni z Użytkownikiem, Użytkownikiem Zalogowanym lub Użytkownikiem Anonimowym formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaka została wniesiona przez jakikolwiek z ww. podmiotów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie, jednakże każdy Użytkownik, Użytkownik Zalogowany lub Użytkownik Anonimowy zostanie poinformowany o tym fakcie publikacją na stronie głównej Portalu, zawierającą zestawienie zmian Regulaminu.
 2. Ewentualne zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zasad publikacji, cen i terminów Ogłoszeń zamieszczonych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Data ostatniej aktualizacji: 28/08/2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POWIERZANE WŁAŚCICIELOWI PORTALU

 1. W przypadku zawarcia przez Ogłoszeniodawcę z Właścicielem Portalu (dalej zwanym: "Procesorem") umowy dot. prezentacji Ogłoszenia, w celu jej wykonywania, Ogłoszeniodawca powierza Procesorowi dokonywanie, w imieniu Ogłoszeniodawcy, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Procesor jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Ogłoszeniodawcy wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej.
 2. Stosowanie niniejszego załącznika jest wyłączone w odniesieniu do umów, które są zawierane przez Ogłoszeniodawców będących osobami fizycznymi w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.
 3. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe dotyczące osób wskazanych w treści ogłoszenia jako osoby kontaktowe w sprawie Ogłoszenia, tj. identyfikujące osobę kontaktową (w szczególności: numer telefonu, adres e-mail), zwane dalej "Danymi osobowymi".
 4. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie lub inne czynności związane z wykonywaniem umowy o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 5. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 6. Procesor zobowiązany jest do:
  a. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  b. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  c. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  d. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  e. zapewnienia by dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Procesora;
 7. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ogłoszeniodawcy [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o: a. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  b. stwierdzonym przez Procesora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
  • charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
  • możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
  • środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  c. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 8. Procesor zobowiązany jest do wspomagania Ogłoszeniodawcy, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez: a. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  b. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  c. umożliwianie:
  • wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
  • dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
  • przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.
  Obowiązek ten dotyczy także wspierania Ogłoszeniodawcy w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Ogłoszeniodawcy, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 9. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przeprowadzania audytu Procesora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Regulaminu, niniejszego załącznika oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Procesora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zawiadomić Procesora z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Ogłoszeniodawca uprawniony jest do przekazania Procesorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni, lecz nie dłuższy niż 90 dni od dnia ich przekazania Ogłoszeniodawcy, co ma na względzie uwzględnienie cykli produkcyjnych związanych z działalnością Procesora. Procesor jest zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Ogłoszeniodawcę z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora, której ujawnienie będzie wiązać się z obowiązkiem podpisania przez Ogłoszeniodawcę stosownej umowy o zachowaniu poufności.
 10. Dane osobowe są powierzone Procesorowi na czas obowiązywania umowy o publikację Ogłoszenia zawartej z Ogłoszeniodawcą. Po jej rozwiązaniu, Procesor usunie Dane osobowe.